Whatsapp Kişisel Verilerin Korunması

Whatsapp Kişisel Verilerin Korunması

ETA Elektronik Taşımacılık Ağı Ticaret A.Ş. (“eTA” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, WhatsApp Business uygulaması kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla;
- Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:
- Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
- İletişimin süreçlerinin yürütülmesi (örneğin, yük fırsatları ve araç kiralama ilanları hakkında iletişime geçilmesi),
- Soru, öneri, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması (örneğin, araç ekleme/silme, evrak onay, yeni rota ve yük atama taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve bu hususta operasyonel işlemlerin yürütülmesi; sefer, mobil uygulama, eTA kart ve ödemelerle ilgili talepleriniz ve problemleriniz hakkında destek olunması).

eTA indirim ve fırsatları hakkında ticari elektronik ileti gönderimlerinin yapılabilmesi için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda, ayrıca açık rıza vermiş olmanız aranır. Ayrıca açık rıza vermiş değilseniz ticari elektronik ileti gönderilmez.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, hukuki işlem, mesleki deneyim, finansal bilgiler, talep ve şikayetleriniz ile uygulamayı kullanımınız kapsamında bizimle paylaştığınız belge ve kayıtları işliyoruz.

Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, grup şirketlerimiz, yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz?

Kişisel verilerinizi telefon, e-posta iletişim kanallarımız veya dijital ortamlar üzerinden bizimle kurduğunuz ilişkiye uygun olarak topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak da bize iletebilirsiniz.